جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در مدیریت،نگهداری (کاشت،داشت و برداشت)و بهرداری باغات (نوبت دوم) 1398/12/6 1398/11/27 1398/12/5
2 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه تامین خوراک پرسنل شرکت کشاورزی رضوی ،کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/12/6 1398/11/27 1398/12/5
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته (فازسه)سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان/کشت و صنعت انابد/سازمان موقوفات دامغان سمنان/ نوبت دوم 1398/12/1 1398/11/23 1398/11/30
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/11/29 1398/11/23 1398/11/28
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد 1398/11/28 1398/11/19 1398/11/27
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته(فاز سه)سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان / کشت و صنعت انابد / سازمان موقوفات و دامغان و سمنان 1398/11/23 1398/11/8 1398/11/21
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در احداث باغ انگور کشت و صنعت انابد-نوبت دوم 1398/11/19 1398/11/8 1398/11/17
8 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش زیره 1398/11/2 1398/10/24 1398/11/1
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده بهره برداری از سه قطعه باغ به روش مساقات ، کشت و صنعت باغات 1398/11/1 1398/10/22 1398/10/30
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/10/29 1398/10/23 1398/10/28
12345678910...صفحه آخر