جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت قند تربت حیدریه مزایده فروش یک قطعه زمین به ابعاد حدود 30,000 متر مربع در استان مازندران شرکت قند تربت حیدریه 1398/12/25 1398/12/13 1398/12/22
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش (جو دامی ) کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/12/17 1398/12/11 1398/12/15
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ( رب فله )کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/12/17 1398/12/11 1398/12/15
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ( سیلو ذرت علوفه ای ) کشت و صنعت مزرعه نمونه / سازمان کشاورزی و موقوفات سمنان و دامغان 1398/12/17 1398/12/11 1398/12/15
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش (زیره سبز ) کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/12/17 1398/12/11 1398/12/15
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده مشارکت در مدیریت،نگهداری (کاشت،داشت و برداشت)و بهرداری باغات (نوبت دوم) 1398/12/6 1398/11/27 1398/12/5
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته (فازسه)سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان/کشت و صنعت انابد/سازمان موقوفات دامغان سمنان/ نوبت دوم 1398/12/1 1398/11/23 1398/11/30
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/11/29 1398/11/23 1398/11/28
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد 1398/11/28 1398/11/19 1398/11/27
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته(فاز سه)سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان / کشت و صنعت انابد / سازمان موقوفات و دامغان و سمنان 1398/11/23 1398/11/8 1398/11/21
12345678910...صفحه آخر